ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մեղմման և հարմարվողականության միջոցառումներ

Միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ

«ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի պահանջների և դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ ստեղծելու և դրա կազմը, կառուցվածքը, իրավասությունը և աշխատակարգը հաստատելու և ՀՀ վարչապետի  2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N955-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վարչապետի 07.07.2021թ. N 719-Ա որոշումՀարմարվողականության միջոցառումներ 2021թվականի համար

«Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ

«Էներգետիկայի ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 
     Նախագծին վերաբերող նյութեր՝ 


1.    Ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և հարմարվողականության պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և վերլուծություն՝ ԿՓ համատեքստում (հայերեն և անգլերեն),

2.    ԿՓ ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման համար օգտագործված տվյալների և սցենարների հարմոնիզացիա, և առաջարկություններ՝ ուղղված հեռահար զոնդավորման տվյալների կիրառությանը ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման նպատակով (անգլերեն /հայերեն թարգմանությունն ակնկալվում է ունենալ առաջիկայում ևս/),

3.    Հեռահար զոնդավորման վրա հիմնված էվապոտրանսպիրացիայի գնահատում և կանխատեսում (անգլերեն /հայերեն թարգմանությունն ակնկալվում է ունենալ առաջիկայում ևս/),

4.    Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում անավարտ, նախագծված և նախատեսվող ջրամբարների հիդրոլոգիական պայմանների վերլուծություն (հայերեն),

5.    Հայաստանի ոռոգման նորմերի արդիականացում/վերանայում՝ հիմնված ՊԳԿ «Ոռոգում և դրենաժ» թիվ 56 փաստաթղթի վրա (հայերեն և անգլերենՄեղղման միջոցառումներ