ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հողային հաշվեկշիռ

2022 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի հաշվեկշիռը ներկայացված է հետևյալ կերպ
 Հ/Հ  Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության
Տարածքը. հազ. հեկտար
Որից՝ ոռոգվող
Հայաստանի Հանրապետության տարածքը
այդ թվում`
2,974.26 209.43
 1․  Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության
 1)  գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
որից՝
2,042.08 155.89
 ա․  վարելահողեր     442.73    116.27
 բ․   բազմամյա տնկարկներ 39.15   38.12
 գ․   խոտհարքներ  121.23 1.50
 դ․  արոտավայրեր  1,049.66
 ե․  այլ հողատեսքեր 389.31
 2)  Բնակավայրերի հողեր. 
որից՝
152.40 53.14
 ա․  տնամերձ և այգեգործական  /ամառանոցային/ հողեր 94.66 52.97
 3)  Արդյունաբերության. ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր 39.52
 4)  Էներգետիկայի. տրանսպորտի. կապի. կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր 14.11
 5)  Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր        335.46 
 6)   Հատուկ նշանակության հողեր 30.39  
 7)  Անտառային հողեր 333.85 0.40
 8)   Ջրային հողեր 25.83 
 9)  Պահուստային հողեր 0.62
 2․  Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության
 1)  քաղաքացիների 541.40  181.00
 2)   իրավաբանական անձանց  39.61  6.22
 3)  համայնքային   1,019.45  20.40
 4)  պետական  1,373.05 1.64
 5)   օտարերկրյա պետությունների, միջազգային  կազմակերպությունների  0.75  0.17

 

2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի հաշվեկշիռը ներկայացված է հետևյալ կերպ

 

Հ/Հ

Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության

Տարածքը.

հազ. հեկտար

Որից՝ ոռոգվող

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը

2974.26

209.14

այդ թվում`

1.

Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության

2.

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր

որից՝

2042.48

155.62

վարելահողեր

443.42

117.04

բազմամյա տնկարկներ

38.06

37.08

խոտհարքներ

121.23

1.50

արոտավայրեր

1049.87

այլ հողատեսքեր

389.90

3.

Բնակավայրերի հողեր.

որից՝

152.32

53.12

տնամերձ և այգեգործական  /ամառանոցային/ հողեր

94.64

52.96

4.

Արդյունաբերության. ընդերքօգտագործման
և այլ արտադրական նշանակության հողեր

38.97

5.

Էներգետիկայի. տրանսպորտի. կապի.
կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

14.05

6.

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

335.47

7.

Հատուկ նշանակության հողեր

30.51

8.

Անտառային հողեր

334.01

0.4

9.

Ջրային հողեր

25.83

10.

Պահուստային հողեր

0.62

2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի հաշվեկշիռը ներկայացված է հետևյալ կերպ

 

Հ/Հ

Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության

Տարածքը,
հազ.հեկտար

Որից ոռոգվող`

 

Հայաստանի Հանրապետության   տարածքը

2974.3

208.89

 

այդ թվում

 

 

1

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից          

2043.51    

155.39

վարելահողեր

444.0    

117.45

բազմամյա տնկարկներ

37.34    

36.44

խոտհարքներ

121.11    

1.50

արոտավայրեր

1050.54    

 

այլ հողատեսքեր

390.52    

 

2

Բնակավայրերի հողեր, որից

151.94    

53.10

տնամերձ և այգեգործական  /ամառանոցային/ հողեր

94.61   

52.96

3

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման
և այլ արտադրական նշանակության հողեր

38.64

 

4

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի,
կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

13.56

 

5

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

335.64

 

6

Հատուկ նշանակության հողեր

30.51

 

7

Անտառային հողեր

334.02

0.4

8

Ջրային հողեր

25.82

 

9

Պահուստային հողեր

0.62

 

2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը ներկայացված է հետևյալ կերպ.

Հ/Հ

Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության

Տարածքը,
հազ.հեկտար

Որից ոռոգվող,
հեկտար

Հայաստանի Հանրապետության   տարածքը

2974.3

208.7

1

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից          

2044.2

155.2

վարելահողեր

444.8

118.2

բազմամյա տնկարկներ

36.4

35.5

խոտհարքներ

121.1

1.5

արոտներ

1051.1

այլ հողատեսքեր

390.8

2

Բնակավայրերի հողեր, որից

151.9

53.1

տնամերձ և այգեգործական  /ամառանոցային/ հողեր

94.6

52.9

3

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման
և այլ արտադրական նշանակության հողեր

38.6

4

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի,
կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

13.1

5

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

335.6

6

Հատուկ նշանակության հողեր

30.5

7

Անտառային հողեր

334.0

0.4

8

Ջրային հողեր

25.8

9

Պահուստային հողեր

0.6

2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը ներկայացված է հետևյալ կերպ`
Հ/Հ
Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության
Տարածքը,
հազ.հեկտար
Որից ոռոգվող,
հեկտար

Հայաստանի Հանրապետության   տարածքը

2974.3

208.4

1

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից          

2044.5

154.9

վարելահողեր

445.6

118.8

բազմամյա տնկարկներ

35.3

34.6

խոտհարքներ

121.0

1.5

արոտներ

1051.6

այլ հողատեսքեր

391.0

2

Բնակավայրերի հողեր, որից

151.9

53.1

տնամերձ և այգեգործական  /ամառանոցային/ հողեր

94.6

52.9

3

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման
և այլ արտադրական նշանակության հողեր

38.4

4

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի,
կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

13.0

5

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

335.6

6

Հատուկ նշանակության հողեր

30.5

7

Անտառային հողեր

334.0

0.4

8

Ջրային հողեր

25.8

9

Պահուստային հողեր

0.6

2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը ներկայացված է հետևյալ կերպ`
Հ/Հ
Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության
Տարածքը,
հազ.հեկտար
Որից ոռոգվող,
հազ.հեկտար

Հայաստանի Հանրապետության   տարածքը

2974.3

208.2

1

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից          

2043.8

154.7

վարելահողեր

446.0

119.1

բազմամյա տնկարկներ

34.8

34.1

խոտհարքներ

121.0

1.5

արոտներ

1050.8

այլ հողատեսքեր

391.2

2

Բնակավայրերի հողեր, որից

151.9

53.1

տնամերձ և այգեգործական  /ամառանոցային/ հողեր

94.6

52.9

3

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման
և այլ արտադրական նշանակության հողեր

38.0

4

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի,
կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

12.8

5

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

335.6

6

Հատուկ նշանակության հողեր

31.6

7

Անտառային հողեր

334.1

0.4

8

Ջրային հողեր

25.9

9

Պահուստային հողեր

0.6