ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ազգային զեկույցներ

ՄԱԿ-ի "ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" կոնվենցիա
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ "ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ և ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" կոնվենցիա (Օրհուս)
"ՌԻՈ+20" ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ
2018թ. Հայաստանի Հանրապետության էներգոհամակարգի համար(բազային) արտանետումների գործակցի հաշվարկ 2016թ. համար
2014թ. Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի CO2 արտանետումների գործակցի հաշվարկ 2012թ. համար