ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թափոնների կառավարման ընթացակարգեր

Հրամանի հավելվածներ

 

Հրաման N262-Լ 27.07.2022թ. Ձկնարդյունաբերության թափոնների կառավարման ուղեցույցը հաստատելու մասին

ՔԱՂՎԱԾՔ ՀՀ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (8 դեկտեմբերի 2016 թվականի  N 49)
7. Հայաստանի Հանրապետությունում «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների Ց Ա Ն Կ (ՀՀ կառավարության 08.12.2016 թ.-ի  նիստի  N 49 արձանագրային որոշման հավելված)