ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ, ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՆՁՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ

Վտանգավոր թափոնների գործածության լիցենզիայի յուրաքանչյուր ներդիրի համար՝ տարեկան  

Վճարել

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման թույլտվության տրման համար

Վճարել

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն.
փորձաքննության գործընթացի իրականացման համար

 • հիմնադրութային փաստաթղթի համար

Վճարել

 • նախատեսվող գործունեության Ա կատեգորիայի համար

Վճարել

 • նախատեսվող գործունեության Բ կատեգորիայի համար

Վճարել

 • նախատեսվող գործունեության Գ կատեգորիայի համար

Վճարել


Ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման համար
 • Մակերևութային ջրերի օգտագործման թույլտվության տրամադրման, թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, թույլտվության վերաձևակերպման համար (իրավաբանական անձանց համար)

Վճարել

 • Մակերևութային ջրերի օգտագործման թույլտվության տրամադրման, թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, թույլտվության վերաձևակերպման համար (ֆիզիկական անձանց համար)

Վճարել

 • Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, թույլտվության վերաձևակերպման համար (իրավաբանական անձանց համար)

Վճարել

 • Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, թույլտվության վերաձևակերպման համար (ֆիզիկական անձանց համար)

Վճարել

 • Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման թույլտվության տրամադրման համար (իրավաբանական անձանց համար)

Վճարել

 • Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման թույլտվության տրամադրման համար (ֆիզիկական անձանց համար)

Վճարել


Վայրի կենդանիների, դրանց արգասիքների, կենդանաբանական հավաքածուների կամ առանձին նմուշների՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանման և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծման թույլտվություն տրամադրելու համար

Վճարել


Անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիներ, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ պահելու թույլտվություն տրամադրելու համար

Վճարել

Կիսաազատ պայմաններում պահվող՝ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների՝ սկսած երկրորդ կենսունակ սերնդից, օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու համար

Վճարել

Կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման պայմանագրի կնքման համար
 1. գյուղատնտեսական և արդյունագործական նպատակով
 2. սոցիալական նպատակով
 3. բնապահպանական, գիտահետազոտական, կրթական և վերարտադրության կազմակերպման նպատակներով
 4. Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված վայրի կենդանիների օգտագործման նպատակով

Վճարել


ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ, ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՆՁՎՈՂ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

Բնօգտագործման վճար՝ կենսապաշարների օգտագործման համար

Վճարել

Սիրողական ձկնորսություն կամ որս կատարելու համար՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից

Վճարել