ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրառը, ջրօգտագործումը և կորուստները 2017-2021թթ.

2021թ.
2021թ. ջրառը կազմել է 2 966.5 մլն.խոր.մ (առանց ՀԷԿ-երի), ջրօգտագործումը` 2 256.7 մլն.խոր.մ (86.2%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 8.4%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 5.4%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 709.8 մլն.խոր.մ կամ ջրառի 23.9%-ը: 2021թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 802.6մլն. խոր.մ:

 

 

 

 

 

2020թ.
Ջրառը, ջրօգտագործումը և կորուստները 2015-2020թթ. (տվյալները ներկայացված են ըստ կազմակերպությունների կողմից տրամադրված «Ջրօգտագործման մասին» ՁԵՎ N 2-տա (ջուր) (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների)

 

 

2019թ.
Ջրառը,  ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2019 թվականին

2019թ. ջրառը կազմել է 2 865.4 մլն.խոր.մ (առանց ՀԷԿ-երի), ջրօգտագործումը` 2 123.7 մլն.խոր.մ (87.3%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 6.7%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 6.0%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 741.7 մլն.խոր.մ կամ ջրառի 25.9%-ը: 2019թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 752.7մլն. խոր.մ:

2019 թվականի ջրառի, ջրօգտագործման և կորուստների ծավալների մասին տեղեկատվությունը կարող եք ներբեռնել այստեղ:

2018թ.
 Ջրառը,  ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2018 թվականին

2018թ. ջրառը կազմել է 2 714.4 մլն.խոր.մ (առանց ՀԷԿ-երի), ջրօգտագործումը`1 926.5 մլն.խոր.մ (83.1%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 7.3%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 9.6%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 787.9 մլն.խոր.մ կամ ջրառի 29.0%-ը: 2018թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 612.1մլն. խոր.մ:

2017թ.
Ջրառը,  ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2017 թվականին

2017թ. ջրառը կազմել է 2 865.4 մլն. խոր. մ, ջրօգտագործումը` 2 040.0 մլն.խոր. մ (83.7%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 11%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 5.3%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 825.4 մլն. խոր. մ կամ ջրառի 28.8%-ը: 2017թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 550.8 մլն. խոր. մ:

Ջրօգտագործման և կորուստների ծավալներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ., մլն. խոր. մ

Ջրօգտա-
գործումը

այդ թվում` ըստ նշանակության

Կորուստները
տրանզիտային
տեղափոխման
ժամանակ

խմելու

արդյունաբերություն,
կոմունալ տնտեսություն և
շինարարություն

գյուղատնտեսություն,
ձկնաբուծություն և
անտառտնտեսություն

 ք.Երևան

235.4

38.9

58.9

137.6

292.3

 Արագածոտն

319.1

5.9

1.6

311.6

62.8

 Արարատ

547.4

4.5

21.4

521.5

113.2

 Արմավիր

463.7

5.4

23.4

434.9

68.5

 Գեղարքունիք

39.0

13.7

1.6

23.7

25.2

 Լոռի

51.1

11.8

36.5

2.8

44.1

 Կոտայք

193.9

6.3

4.1

183.5

118.7

 Շիրակ

70.7

10.2

3.7

56.8

44.1

 Սյունիք

94.6

6.7

72.6

15.3

33.1

 Վայոց ձոր

16.0

2.6

0.7

12.7

11.8

 Տավուշ

9.1

1.6

0.7

6.8

11.6

    Ընդամենը,  ՀՀ

2 040.0

107.6

225.2

1 707.2

825.4

 

Հեռացված կեղտաջրերի ծավալն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ., մլն. խոր. մ 

Հեռացված կեղտաջրեր,
ընդամենը

այդ թվում` ըստ որակի

Աղտոտված
(առանց մաքրման

չափորոշային մաքուր
(առանց մաքրման)

ոչ բավարար
մաքրված

 ք.Երևան

81.2

1.7

2.7

76.8

 Արագածոտն

1.2

1.1

0.0

0.1

 Արարատ

287.2

43.2

239.4

4.6

 Արմավիր

60.9

1.6

50.4

8.9

 Գեղարքունիք

4.0

2.0

0.5

1.5

 Լոռի

29.6

1.5

0.1

28.0

 Կոտայք

7.8

5.2

2.5

0.1

 Շիրակ

7.4

0.7

6.6

0.1

 Սյունիք

60.0

4.7

9.1

46.2

 Վայոց ձոր

8.5

1.1

6.9

0.5

 Տավուշ

3.0

0.8

1.4

0.8

    Ընդամենը, ՀՀ

550.8

63.6

319.6

167.6