ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
29.06.2022
«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի «Ֆինանսահաշվապահական բաժնի տնտեսագետ-գնումների մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 310 000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-18:00

Պարտականություններ՝

•    Ապահովել գնումների ոլորտին վերաբերող իրավական ակտերով նախատեսված գործառույթների կատարումը,
•    Մասնակցել Ընկերության տարեկան և միջնաժամկետ պլանների կազմման գործընթացին, ներկայացնել առաջարկություններ,
•    Կազմել Ընկերության գնումների տարեկան պլանը, ըստ անհրաժեշտության փոփոխել այն,
•    Մասնակցել Ընկերության կարիքների համար արտաբյուջետային միջոցներից ֆինանսավորվող ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների գնման պայմանագրերը կնքելու համար սահմանված կարգով գնման հայտերի, գնման պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստմանը,
•    Կատարել հայտերի վերլուծություն, ամփոփում, գնման պայմանագրերի նախապատրաստում և ներկայացում բաժնի պետին, կնքված ֆինանսական պայմանագրերի արդյունքների ամփոփում, գնման մրցույթների կազմակերպում: Համապատասխան ծրագրային համակարգ նախահաշիվների, պայմանագրերի ներմուծում,
•    Ընկերության եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշվի, գնումների պլանների ուսումնասիրում, վերլուծություն և կարծիքի տրամադրում բաժնի պետին,
•    Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի նախապատրաստում և նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի համար ֆինանսական նախադրյալների ստեղծման, մասնագիտական կարծիքների տրամադրման ապահովում,
•    Աշխատանքային ծրագրերի ու կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում,
•    Առաջարկությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, զեկուցագրերի և այլ գրությունների նախապատրաստում,
•    Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության առաջարկությունների ներկայացում իր աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար:

Սահմանված պահանջներ՝
•    Բարձրագույն մասնագիտական (Հաշվապահություն և հարկային գործ, Ֆինանսներ, տնտեսագիտություն) կրթություն, առնվազն մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ ֆինանսավարկային կամ տնտեսագիտության բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ։ 
•    Առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (անգլերեն/ ռուսերեն) 
•    Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու կարողություն 
•    Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ 
•    Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն 
•    Գերազանց գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություններ 
•    Համակարգչի լավ իմացություն (MS Office, Excel) 

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` info@zamc.am, վերնագիր բաժնում նշելով` «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի «Ֆինանսահաշվապահական բաժնի տնտեսագետ-գնումների մասնագետ»։ 

Դիմելու վերջնաժամկետը` հուլիսի 10, ժամը 15:00: