ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
07.10.2021
«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Գործերի կառավարման և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

  Աշխատանքային պայմաններ՝ Ժամանակավոր
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 222 230 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 900-1800

  Պարտականություններ՝

 • Հիմնարկի կարիքների համար գնումների գործընացի կազմակերպում,
 • Գնումների գործընթացին անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված գնումների պլանում առաջարկվող փոփոխությունների ուսումնասիրում, գնումների պլանների կազմում և պաշտոնակաան տեղեկագրում հրապարակում,
 • Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված գնման հայտերի ուսումնասիրում, գնումների օրենսդրությանը համապատասխանության ստուգում,  անհրաժեշտության դեպքում պատասխանատու ստորաբաժանմանը գնման հայտում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում,
 • Գնման ընթացակարգերի կազմակերպում՝ համապատասխան գնման ձևով (ՄԱ, ԳՀ, ԲՄ, ՀԲՄ, ՀՄԱ),
 • Գնման ընթացակարգերի անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառության և հրապարակայնության ապահովում համաձայն ՀՀ գնումների օրենսդրության,
 • Գնման ընթցակարգերի կազմակերպում, ինչպես ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների, այնպես էլ միջազգային ֆինանսավորմամբ ծրագրերի շրջանակներում,
 • Կատարված աշխատանքի և աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
 • Իր գործառույթներից բխող՝ ՀՀ օրենսդրության նորմերին չհակասող վերադասի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում։

  Սահմանված պահանջներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն (իրավագիտություն/տնտեսագիտություն),
 • Հանրային ծառայության առնվազն 2 տարվա կամ պետական գնումների բնագավառում՝ 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում,  
 • Ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված գնումների որակավորված մասնագետի հավաստագիր,
 • ՀՀ գնումների օրենսդրութան լիարժեք տիրապետում
 • Գնումումների էլեկտրոնային Armeps, PPCM և e-auction համակարգերի լիարժեք տիրապետում,
 • Գնումների գործընթացի կազմակերպման բոլոր անհրաժեշտ  հմտություններ,
 • Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 • Հաշվետվությունների մշակման և տեղեկատվության հավաքագրման հմտություններ։

  Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` sona.shakhkyan@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` «Բնապահպանական ծրագրեի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Գործերի կառավարման և գնումների բաժնի առաջատար մասնագետ»։

  Դիմելու վերջնաժամկետը` հոկտեմբերի 13, ժամը 15:00: