ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.10.2021
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Պլանատնտեսագիտական բաժնի առաջատար մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 140000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 900-1800

 Պարտականություններ՝

 • Նյութական, աշխատանքային   և  ֆինանսական  ռեսուրսների  արդյունավետ    և  ռացիոնալ  օգտագործման  միջոցառումների  մշակման  և  իրացման աշխատանքներին մասնակցություն
 • Կազմակերպության  սոցիալ-տնտեսական զագացման ընթացիկ և  հեռանկարային ծրագրերի,  միջնաժամկետ և տարեկան բյուջետային հայտերի  կազմման  աշխատանքներին  մասնակցություն
 • Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության ընթացիկ   պլանավորման աշխատանքներին մասնակցություն
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի՝ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի ոլորտի միջոցառումների մասով,  սահմանված  կարգով մշակման և իրականացման գործընթացներին  և վերլուծության աշխատանքներին մասնակցություն
 • Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի՝ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի ոլորտին վերաբերող մասով, ռազմավարական ուղղությունների մշակման աշխատանքների իրականացում
 • Ռազմավարական ծրագրերի իրականացումն ապահովող միջոցառումների կատարման մասով  համակարգի ստորաբաժանումներից ստացված տեղեկատվության, միջոցառումների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների հիման վրա, սահմանված կարգով, պատկան մարմիններ ներկայացվող հաշվետվությունների, ամփոփագրերի, զեկույցների և տեղեկանքների կազմման (նախապատրաստման) և տրամադրման գործընթացի իրականացում
 • Համակարգի գործունեության տարեկան և ընթացիկ գործունեության ամփոփ հաշվետվությունների կազմում,
 • Կազմակերպության   պետական ծրագրերի մշակման և բյուջետային գործընթացի՝ այդ թվում միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի (ներառյալ առաջիկա բյուջետային տարվա պետական բյուջեի) նախարարության ամփոփ հայտերի մշակման  աշխատանքներին մասնակցություն
 • Կազմակերպության իրավասության սահմաններում իրավական ակտերի նախագծերի մշակում
 • Վճարային պլաստիկ քարտերով սպասարկման հետ կապված բոլոր տեսակի հարցերի կազմակերպման և վերահսկման աշխատանքների իրականացում՝ բանկի ներկայացուցչի հետ անմիջական համագործակցությամբ
 •  Իր գործառույթներից բխող՝ ՀՀ օրենսդրության նորմերին չհակասող վերադասի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում

 Սահմանված պահանջներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտություն)
 • Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Տվյալների հավաքագրման, մշակման և վերլուծության հմտություն
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություն
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն 
 • Արագ կողմնորոշվելու և արձագանքելու ունակություն
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hr@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` « Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի « Պլանատնտեսագիտական բաժնի առաջատար մասնագետ»։

Դիմելու վերջնաժամկետը` նոյեմբերի 5, ժամը 15:00: