ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
09.09.2020
"Դիլիջան" ազգային պարկի ՊՈԱԿ-ին անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողերից` ռեկրեացիոն գոտուց մրցութային կարգով,վարձակալության իրավունքով կատարվելու է 1 (մեկ) հողակտորի հողհատկացման մրցույթ

Մրցույթ թիվ 15 հ/հ Ծածկագիրը Հողամասի նպատակային նշանակությունը Հողամասի գործառնական նշանակությունը Հողամասի չափը Վարձակալության ժամկետը Մեկնարկային գինը ՀՀ դրամ Հողամասի գտնվելու վայրը 1 ԼՈՏ 15-02 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող Միայն ծառատունկ կատարելու նպատակով 1,9 հա 60տարի 60 (վաթսուն) դրամ «Դիլիջան» ազգային պարկի «Դիլիջան տեղամաս» մասնաճյուղի 1քառ.  6 անտառամաս   Մրցույթը կկայանա 2020թ-ի հոկտեմբերի 9 -ին ժամը 10։00 ք. Երևան, Կառավարական համար 3 մասնաշենք  5 հարկ, հեռ. +374 11 818 506: Մրցույթում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի ներկայացրած ծրագիրը հավանության կարժանանա և կառաջարկի առավելագույն գումար:  Հողամասերը սերվիտուտով ծանրաբեռնված չեն: ԲՀՊՏ-ի ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՇՉԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ Հայտերի ընդունման և մրցույթի համար ներկայացվող փակ ծրարի ներկայացման վերջնաժամկետը      06.10.2020թ-ն է։