ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
24.02.2020
Մրցույթ թիվ 14 / <<Դիլիջան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ը անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողերից` ռեկրեացիոն գոտուց մրցութային կարգով, մինչև 60 տարի ժամկետով, կառուցապատման իրավունքով կատարում է 2 (երկու) հողակտորի հողհատկացում
հ/հ Ծածկագիրը Հողամասի նպատակային նշանակությունը Հողամասի գործառնական նշանակությունը Հողամասի չափը Մեկնարկային գինը ՀՀ դրամ Հողամասի գտնվելու վայրը
1 ԼՈՏ 14-01 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող Հանգստի կազմակերպման և սպասարկման համար նախատեսվող հող 3,0 հա 60 (վաթսուն) դրամ <<Դիլիջան տեղամաս>> մասնաճյուղի 7քառ. 6 անտառամաս
2 ԼՈՏ 14-02 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող Հանգստի կազմակերպման և սպասարկման համար նախատեսվող հող 0,5 հա 60 (վաթսուն) դրամ <<Շամախյան տեղամաս>> մասնաճյուղի 33քառ. 41 անտառամաս


Մրցույթը կկայանա 2020թ-ի մարտի 5-ին ժամը 16:00-ին,
հասցեն ք.Երևան, Կառավարական համար 3 մասնաշենք,  5-րդ հարկ, հեռ.+374 11 818506
Մրցույթում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի ներկայացրած ծրագիրը հավանության կարժանանա և կառաջարկի առավելագույն գումար: 
Հողամասերը սերվիտուտով ծանրաբեռնված չեն:

   ԲՀՊՏ-ի ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՇՉԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

    Հայտերի ընդունման և մրցույթի համար ներկայացվող փակ ծրարի ներկայացման վերջնաժամկետը 28.02.2020թ.-ն է։