ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
05.08.2019
Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր

Ծածկագիր-ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03
https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do…
http://www.mnp.am/uploads/1/1564755231ASHZB-19-03.rar…