ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
29.07.2019
Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր Ծածկագիր-ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/02

Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/02

https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5115903

http://www.mnp.am/am/post/2526