ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
24.06.2019
7 ամիս աշխատանքի համար մինչև 25 հազար դոլարին համարժեք դրամ ընդհանուր աշխատավարձով Ազգային ավագ փորձագետի ընտրության մրցույթին մասնակցելու հրավեր

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Պաշտոնը՝      Ազգային ավագ փորձագետ՝ պատասխանատու Հայաստանի դիրքորոշման մշակման համար  Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների գործընկերության շրջանակնե-րում
Պայմանագրի ժամկետը՝  10 հուլիսի, 2019թ. – 10 փետրվարի, 2020 թ.:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միացել է Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների գործընկերությանը 2018թ. օգոստոսին: 
Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների գործընկերությունը (NDC Partnership) երկրների և կազմակերպությունների դաշինք է, որը միտված է աջակցել երկրներին ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների հավակնությունն իրականացնելու և այն ընդարձակելու հարցում: 
Գործընկերության Ծրագրի մշակման նպատակն է խթանել Հայաստանում մեղմման և հարմարվողականության գործողությունները, կլիմայի վերաբերյալ գործողությունների ռազմավարական ծրագրի գործողությունների պլանը և մինչև 2020թ. նախատեսվող նախագծերը։ 
Այս համատեքստում, գիտակցելով երկրի նկարագիրն ունենալու կարևորությունը` Ազգային ավագ փորձագետը պետք է հանդես գա որպես համակարգող և համախմբող Գործընկերության ծրագրի մշակող դերակատարների և ռեսուրսների համար Շրջակա միջավայրի նախարարության, Էկոնոմիկայի նախարարության (որպես համակարգողներ) և ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի (որպես վարող) ուղղորդմամբ ։

Հաշվետվողականությունը
Փորձագետը պետք է զեկուցի և խորհրդատվություն տրամադրի Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների գործընկերության համակարգողներին: Նա պետք է ուղղորդվի ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի գրասենյակի կողմից՝ սերտորեն համագործակցելով Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների Գործընկերության աջակցության բաժնի հետ:

Դերն ու պարտականությունները
Փորձագետը պետք է ռազմավարական խորհրդատվություն տրամադրի Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների գործընկերության համակարգողներին՝ աջակցի դերակատարների և ռեսուրսների համակարգմանը և համախմբմանը՝ Գործընկերության Ծրագրի մշակման և իրականացման համար, ներառյալ Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների (ԱՄՍՆ) հետ կապված գործողությունները և գործընթացները:

Փորձագետն առանցքային դերակատարում ունի ԱՄՍՆ Գործընկերության երկրի ներգրավման գործընթացում գործողությունների համակարգման և ներգրավման գործում: Սա ներառում է աշխատանք ազգային համակարգողների և գործընկերների հետ: 
• Աջակցել երկրին կարիքների, առաջնահերթությունների և զարգացման չափորոշիչների ձևակերպմանը ԱՄՍՆ Գործընկերության Ծրագրի մշակման և իրականացման ընթացքում
• Աջակցել գործողությունների համաձայնեցմանը և համակարգմանը, ԱՄՍՆ առնչվող գործողությունների շրջանակում կանոնավոր կերպով հաղորդակցվել գործընկերների հետ, մասնավորապես` EU4Climate /ԵՄ-ը կլիմայի համար/, EU4Energy /ԵՄ-ը էներգիայի համար/, Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամի ներքո երկրի ազգային ծրագիր /Country Programming for GCF/, «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր (NAP), Թափանցիկությունը կարողությունների զարգացման նախաձեռնության (CBIT)` գործողությունները կարգավորելու համաձայնեցնելու համար:
•    Համակարգել ԱՄՍՆ Գործընկերության Ծրագրի մշակումը տարբեր նախարարությունների, կառավարական և ոչ կառավարական կազմակերպու¬թյունների, մասնավոր հատվածի և միջազգային գործընկերների ներգրավմամբ։ Կազմակերպել և նախաձեռնել (ըստ անհրաժեշտության) ոլորտային խորհրդա-տվություններ, երկխոսություններ, հանդիպումներ, երկկողմ հանդիպումներ և այլն:

•  Նպաստել տեղեկատվության շարունակական փոխանակմանն ազգային և միջազգային գործընկերների հետ, ներառյալ զարգացնող և իրականացնող գործընկերներին/, ովքեր Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների գործընկերության անդամ չեն:
• Համագործակցել ԱՄՍՆ Գործընկերության աջակցության բաժնի հետ (ազգային/ տարածաշրջանային/գլոբալ) տեղեկատվության ուղղահայաց փոխանակման նպատակով, ինչը կնպաստի երկիրը ներգրավելու համար համապատասխան գիտելիքների ձեռքբերմանը:
•   Միջոցներ տրամադրել լավագույն փորձի և քաղված դասերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացահայտելու և տարածելու համար: 
• Հետևել երկրի ներգրավվածության առաջընթացին և տրամադրել պարբերական առաջընթացի հաշվետվություններ ԱՄՍՆ Գործընկերության Ղեկավար կոմիտեին ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի և գործընկերության աջակցության բաժնի միջոցով։
• Համակարգողներին և աջակցման բաժնին խորհրդատվություն տրամադրել ցանկացած ուշագրավ հարցի շուրջ, այդ թվում գործընկերության ռիսկերի և հնարավորությունների և գործընկերության ծրագրի վերաբերյալ: 

Արդյունքները
• Հայաստանի համար ԱՄՍՆ Գործընկերության ծրագրի մշակում՝ ներառելով պահանջարկի կողմ, որն իրենից ներկայացնում է Գործընկերության ծրագրի իրականացման արդյունքների շղթա և առաջարկի կողմ, որտեղ այդ արդյունքները հավաքագրվում և մշակվում են՝ գործընկերների հետ համագործակցության միջոցով։ 
• Գործընկերության ծրագրի զարգացմանն ուղղված գործողությունների ամենամսյա թարմացում, իրականացնող գործընկերների և կառավարության հաստատությունների հետ փոխգործակցության միջոցով, ներառյալ հադիպումների արդյունքներն ըստ պահանջի, հնարավորությունների բացահայտում, ակնակալվող մարտահրավերներ,  խոչընդոտները և դրանց արձագանքելու առաջարկությունները։ 
•  2019թ. առնվազն 2 երկխոսության անցկացում, որոնք կնպաստեն ԱՄՍՆ-ի իրականացման, կլիմայի հետ կապված գործողությունների պլանավորման առաջնահերթությունների և կարիքների բացահայտմանը:
• Տրամադրել առաջարկություններ ԱՄՍՆ-ի հետ կապված գործողությունների վերաբերյալ, համաձայն ազգային համակարգողի NDC գործընկերության աջակցության բաժնի պահանջների   
•  Հայաստանում ԱՄՍՆ–ի իրականացման հետ կապված այլ առաջադրանքներ։

Հմտություններ և կարողություններ
•    Հաղորդակցման և համակարգման գերազանց հմտություններ,
•    Հասկանալ տարբեր կողմերի շահերը և ապահովել գործողությունների համաձայնեցում  և համակարգում,
•    Նպատակների և վերջնաժամկետների  որակյալ և հետևողական պահպանում,
• Պատասխանատվություն կրել և իրականացնել աշխատանք թիրախային ձեռքբերման՝ խոչընդոտները, ձախողումները և անորոշությունները հաղթահա-րելու համար,
•    Ռեսուրսների, գործընկերների, մեթոդների և տեղեկատվության արդյունավետ կիրառում,
•    Նախաձեռնել և վարել գործընթացներ,
•    Հստակ ներկայացնել բարդ հայեցակարգային գաղափարները մյուս կողմերին,
•    Հարմարեցնել հաղորդակցությունը թիրախային լսարանին,
•    Մշտապես հնարավորություններ փնտրել սովորելու և գիտելիքը կիսելու համար, 
•    Թիմային աշխատանք, գիտելիքի կիսում և հարաբերությունների պահպանում,
•    Խրախուսել համագործակցությունը և բարելավել կատարողականը,
•    Հայերեն և անգլերեն հաղորդակցվելու բանավոր և գրավոր գերազանց հմտություններ:

Պահանջվող որակավորումներ

•  Մագիստրոսի աստիճան բնապահպանության, հանրային քաղաքականության, տնտեսագիտության կամ այլ հարակից բնագավառում:

Մասնագիտական փորձ
• Առնվազն 10 տարվա փորձ հասարակական, մասնավոր կամ երրորդ ոլորտի կազմակերպությունում, որն ուղղված է տարբեր դերակատարների համակարգման, բազմակողմ շահագրգիռ կողմերի աշխատանքային պլանների պատրաստման և իրականացման համակարգման, ռեսուրսների մոբիլիզացման, կլիմային առնչվող գործողությունների վերաբերյալ առաջարկների պատրաստման, մոնիտորինգի և նախագծի գնահատման և ծրագրի կառավարման վրա:
•    Հայաստանի կառավարության կլիմայի փոփոխության և շրջակա միջավայրի քաղաքականության և հաստատման ընթացակարգերի հստակ պատկերացում 
•  Կլիմայի փոփոխության և ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների մասով փորձ և գիտելիք
•  Հայերենի և անգլերենի վարժ իմացություն
•  Վարժ գրելու և հաղորդակցվելու հմտություններ
•  Հայաստանում կլիմայի փոփոխության հետ կապված ազգային ծրագրերի, ռազմավարությունների և քաղաքականության վերաբերյալ լավ իմացություն
•  MS Office ծրագրի օգտագործման փորձ և համապատասխան հմտություններ (MS Word, Excel, Powerpoint և այլն):
•  Excel-ի և այլ գործիքների ու փաթեթների առաջադեմ գիտելիքներ՝ ծրագրի կառավարման համար:
Խորհրդատուի ընտրությունը պետք է լինի հիմնված հետևյալ մեթոդաբանության վրա 
Թեկնածուները կգնահատվեն գումարային վերլուծության մեթոդով` հաշվի առնելով դիմողների տեխնիկական որակավորումների, փորձի եւ ֆինանսական առաջարկության համադրությունը: Պայմանագիրը կնքվում է անհատ խորհրդատուի հետ, որի առաջարկը գնահատվել է եւ սահմանվել որպես տեխնիկական պահանջներին համապատասխան/բավարարելի/ ընդունելի եւ ստացել է առավելագույն կուտակային (տեխնիկական եւ ֆինանսական) գնահատականներից ներքևում սահմանված տեխնիկական եւ ֆինանսական չափանիշներից:
Ֆինանսական գնահատման համար կքննարկվեն միայն տեխնիկական գնահատման մեջ առնվազն 49 միավոր ունեցող թեկնածուները:


Տեխնիկական չափորոշիչներ՝ - ընդհանուր գնահատման 70% - առավելագույնը 70 միավոր
• Չափանիշներ A: Համապատասխան կրթություն և համապատասխան աշխատանքային փորձ `առավելագույնը՝ 20 միավոր
• Չափանիշներ B: Կլիմայի փոփոխության քաղաքականության խնդիրների իմացություն՝  20 միավոր
• Չափանիշներ C: Ռազմավարական ծրագրերի, ազգային պլանների մշակման մասնագիտական փորձ՝  30 միավոր
Ֆինանսական չափանիշներ` ընդհանուր գնահատման 30% - առավելագույնը: 30 միավոր
Ֆինանսական առաջարկին հատկացված առավելագույն միավորները տրամադրվում են ամենացածր գների առաջարկին: Բոլոր մյուս գնային առաջարկները հակառակ համամասնությամբ ստանում են միավորներ:

Նշում.
* Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ֆինանսական առաջարկն ամբողջությամբ ներառյալ օրական վճար է եւ հաշվի է առնվում պայմանագրային ժամանակահատվածում խորհրդատուի / կապալառուի կողմից կատարված տարբեր ծախսերը (օրինակ `վճար, առողջության ապահովագրություն եւ ծառայությունների իրականացման հետ կապված ցանկացած այլ համապատասխան ծախս):

Հայտերն ընդունվում են interdpt@mnp.am և press@mnp.am հասցեներով մինչև 2019թ. հուլիսի 02-ը, ժամը 17:00-ը։