ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
23.12.2016
“ՎԻՎԱՔՍ” ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական /տեխնիկական/ նպատակով՝ Արփա գետի Փշոնք վտակից՝ 0.004 լ/վրկ ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

ՀՀ բնապահպանության նախարարությանաշխատակազմիջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումներիպահանջների համաձայն, մշակվում է  “ՎԻՎԱՔՍ” ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական /տեխնիկական/ նպատակով՝ Արփա գետի Փշոնք վտակից՝ 0.004 լ/վրկ ջրօգտագործման   թույլտվության  նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբներկայացրածփաստաթղթինախագծինախնականտարբերակիվերաբերյալդիտողություններևառաջարկություններներկլայացնելուդեպքումփաստաթղթիքննարկումըտեղիկունենա_2016թ. դեկտեմբերի 29 -ին_ժամը_1600 - ին    Կառավարական      3-րդտուն, 5-րդհարկ,   541 սենյակ: