ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
06.06.2016
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

«Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Առկա լավագույն տեխնոլոգիայի կամ բնապահպանական իմաստով լավագույն գործունեության (BAT/BEP) մեթոդաբանության կիրառումը` բաց այրման աղբյուրներից կայուն օրգանական աղտոտիչների (ԿՕԱ) ոչ կանխամտածված արտանետումների նվազեցման համար» ծրագրով նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ԹՈՒԿ-ՊԸԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն