ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
16.01.2023
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ-ը անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողերից` կառուցապատման իրավունքով 1 (մեկ) հողակտորի հողհատկացում

Մրցույթ թիվ 20
«Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ-ը անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողերից` Սևանա լճի կենտրոնական էկոլոգիական գոտու առաջին և երկրորդ ենթագոտիներից մրցութային կարգով, կառուցապատման իրավունքով կատարում է 1 (մեկ) հողակտորի հողհատկացում 

հ/հ Ծածկագիրը Հողամասի նպատակային նշանակությունը Հողամասի գործառնական նշանակությունը Հողամասի չափը Մեկնարկային գինը ՀՀ դրամ Հողամասի գտնվելու վայրը Հողամասի տրամադրման ժամկետը
1 ԼՈՏ 20-01 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող Հանգստի և սպասարկման գոտի կազմակերպելու համար նախատեսվող հող 31,5737 հա 16 (տասնվեց) դրամ Վարդենիս համայնքի Դարանակ բնակավայրին հարակից ափամերձ հատվածում 25 տարի

 

Համաձայն Կառավարության 18.12.2008թ. N 1578-Ն որոշման
1. մրցութային փաթեթներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝
ա. հողամասի մակերեսը,
բ. վարձակալության և (կամ) կառուցապատման իրավունքի ժամկետները,
գ. կառուցապատման դեպքում՝ դրա իրականացման ժամկետը,
դ. հողամասի համար առաջարկվող վարձավճարի չափը,
ե. նախատեսվող ներդրումների չափը՝ կցելով ֆինանսական երաշխիքները (Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի պահանջների),
զ. շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները,
է. բնության հատուկ պահպանվող տարածքների առանձնացված համապատասխան գոտիների նկատմամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողամասերում վարձակալության և (կամ) կառուցապատման իրավունքով իրականացվող գործունեության համապատասխանությունը.

 

2. մրցութային փաթեթներին ներկայացվող պայմաններն են։ Ընդ որում, վարձակալության և (կամ) կառուցապատման իրավունք ձեռք բերելու դեպքում
մրցութային փաթեթներին պարտադիր ներկայացվում եմ հետևյալ պայմանները՝ 
ա. ըստ անհրաժեշտության, սահմանված կարգով ջրօգտագործման թույլտվության առկայությունը,
բ. տարածքի խմելու և կենցաղային ջրով ապահովումը,
գ. կեղտաջրերի լոկալ մաքրման կայանների (այդ թվում՝ սեպտիկ հորեր) տեղադրումը,
դ. սանհանգույցների առկայությունը,
ե. տարածքի սանիտարահիգենիկ պայմանների ապահովումը,
զ. ըստ անհրաժեշտության, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով սահմանված կարգով փորձաքննական դրական եզրակացության ստացումը,
է. ըստ անհրաժեշտության, «Քաղաքաշինության մասին» օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան շինարարության թույլտվության ստացումը.

Մրցույթը կկայանա 2023թ-ի  փետրվարի 13-ին ժամը 12։00-ին:
ք. Երևան, Կառավարական համար 3 մասնաշենք  5 հարկ, հեռ.+374 11 818506 և +374 11 818514
Մրցույթում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի ներկայացրած ծրագիրը հավանության կարժանանա և կառաջարկի առավելագույն գումար: 
Հողամասը սերվիտուտով ծանրաբեռնված չեն:
              ԲՀՊՏ-ի ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ  ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ