ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
06.05.2021
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն/Մրցույթ թիվ 16

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ը անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողերից` Սևանա լճի կենտրոնական էկոլոգիական գոտու առաջին և երկրորդ ենթագոտիներից մրցութային կարգով, կառուցապատման իրավունքով կատարում 5 (հինգ) հողակտորների հողհատկացում 

 

հ/հ

Ծածկագիրը

Հողամասի նպատակային նշանակությունը

Հողամասի գործառնական նշանակությունը

Հողամասի չափը

Մեկնարկային գինը ՀՀ դրամ

Հողամասի գտնվելու վայրը

Հողամասի տրամադրման ժամկետը

1

ԼՈՏ 16-01

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող

Հանգստի գոտի կազմակերպելու համար նախատեսվող հող

6,55 հա

60 (վաթսուն) դրամ

Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղին հարակից տարածքի ափամերձ հատված

25 տարի

2

ԼՈՏ 16-02

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող

Հանգստի գոտի կազմակերպելու համար նախատեսվող հող

0,9432 հա

50 (հիսուն) դրամ

Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղին հարակից ոչ ափամերձ հատված

25 տարի

3

ԼՈՏ 16-03

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող

Հանգստի գոտի կազմակերպելու համար նախատեսվող հող

1,8428 հա

50 (հիսուն) դրամ

Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղին հարակից ոչ ափամերձ հատված

25 տարի

4

ԼՈՏ 16-04

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող

Հանգստի գոտի կազմակերպելու համար նախատեսվող հող

2,2990 հա

50 (հիսուն) դրամ

Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղին հարակից ոչ ափամերձ հատված

25 տարի

5

ԼՈՏ 16-05

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող

Հանգստի գոտի կազմակերպելու համար նախատեսվող հող

3,2835 հա

60 (վաթսուն) դրամ

Շողակաթ համայնքի Շողակաթ գյուղին հարակից տարածքի ափամերձ հատված

3 տարի

 

Համաձայն Կառավարության 18․12․2008թ. N 1578-Ն որոշման
1. մրցութային փաթեթներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝
ա. հողամասի մակերեսը,
բ. վարձակալության և (կամ) կառուցապատման իրավունքի ժամկետները,
գ. կառուցապատման դեպքում՝ դրա իրականացման ժամկետը,
դ. հողամասի համար առաջարկվող վարձավճարի չափը,
ե. նախատեսվող ներդրումների չափը՝ կցելով ֆինանսական երաշխիքները,
զ. շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները,
է. բնության հատուկ պահպանվող տարածքների առանձնացված համապատասխան գոտիների նկատմամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողամասերում վարձակալության և (կամ) կառուցապատման իրավունքով իրականացվող գործունեության համապատասխանությունը.

2. մրցութային փաթեթներին ներկայացվող պայմաններն են։ Ընդ որում, վարձակալության և (կամ) կառուցապատման իրավունք ձեռք բերելու դեպքում
մրցութային փաթեթներին պարտադիր ներկայացվում եմ հետևյալ պայմանները՝ 
ա. ըստ անհրաժեշտության, սահմանված կարգով ջրօգտագործման թույլտվության առկայությունը,
բ. տարածքի խմելու և կենցաղային ջրով ապահովումը,
գ. կեղտաջրերի լոկալ մաքրման կայանների (այդ թվում՝ սեպտիկ հորեր) տեղադրումը,
դ. սանհանգույցների առկայությունը,
ե. տարածքի սանիտարահիգենիկ պայմանների ապահովումը,
զ. ըստ անհրաժեշտության, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով սահմանված կարգով փորձաքննական դրական եզրակացության ստացումը,
է. ըստ անհրաժեշտության, «Քաղաքաշինության մասին» օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան շինարարության թույլտվության ստացումը.

        Մրցույթը կկայանա 2021թվականի  «հունիսի   «4»  -ին ժամը «15։00»-ին:
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 5 հարկ, նիստերի դահլիճ՝ 501 սենյակ, հեռ.+374 11 818506 և +374 11 818514
Մրցույթում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի ներկայացրած ծրագիրը հավանության կարժանանա և կառաջարկի առավելագույն գումար: 
Մրցույթի փաթեթների փակ ծրարների ընդունման վերջնաժամկետն է 2021 թվականի հունիսի 1-ը։ 
Փաթեթները ներկայացնել ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 , 5 հարկ, 506 սենյակ։
Հողամասերը սերվիտուտով ծանրաբեռնված չեն:
                            ԲՀՊՏ-ի ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ  ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ