ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ազգային ժողովի որոշումներ

 1. ‹‹Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին›› Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կիրարկելու մասին›› որոշում 25.12.1994թ.ՀՀ Գերագույն Խորհուրդ
 2. ‹‹Վտանգավոր թափոնները երկրից երկիր տեղափոխման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին Բազելյան Կոնվենցիային միանալու մասին›› որոշում 26.03.1999թ.ՀՀ Ազգային ժողով
 3. ‹‹Օզոնային շերտի պահպանության մասին Վիեննայի Կոնվենցիային միանալու մասին›› որոշում 28.04.1999թ.ՀՀ Ազգային Ժողով
 4. ‹‹Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրությունը վավերացնելու մասին›› որոշում ՀՀ Ազգային Ժողով 28.04.1999թ.
 5. ‹‹ՀՀ և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև զարգացման վարկի (տրանսպորտի ծրագիր) մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին›› որոշում ՀՀ Ազգային ժողով 28.07.2000թ.
 6. ‹‹Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև զարգացման վարկի (սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երկրորդ ծրագիր) մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին›› Ազգային ժողովի N 94 որոշում 28.07.2000թ.
 7. ‹‹Անտառարդյունաբերական համալիրի և անտառային տնտեսության բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին›› Ազգային Ժողովի N 122 որոշում 11.10.2000թ.
 8. ‹‹Շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկության, որոշումներ ընդունելուն հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության կոնվենցիան վավերացնելու մասին›› ՀՀ Ազգային Ժողովի N Ն 175-2 որոշում 14.05.2001թ.
 9. ‹‹Շրջակա միջավայրի փոխակերպման տեխնիկական միջոցների ռազմական կամ այլ կարգի թշնամական օգտագործումն արգելելու մասին կոնվենցիային միանալու մասին›› Ազգային Ժողովի N Ն-243-2 որոշում 04.12.2001թ.
 10. ‹‹Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիային կից Կիոտոյի արձանագրությանը միանալու մասին›› Ազգային Ժողովի N Ն-323-2 որոշում 26.12.2002թ.
 11. ‹‹Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին›› Մոնրեալի արձանագրության ուղղումը (ստորագրված` Կոպենհագեն քաղաքում) վավերացնելու մասին›› Ազգային Ժողովի N Ն-042-3 որոշում 22.10.2003թ.
 12. ‹‹Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին›› կոնվենցիան վավերացնելու մասին›› Ազգային Ժողովի N Ն-044-3 որոշում 22.10.2003թ.
 13. "Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին" կոնվենցիայի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին" արձանագրությունը վավերացնելու մասին" ՀՀ Ազգային ժողովի 25.10.2010թ. ԱԺՈ-245-Ն որոշում (պաշտոնական տեղեկագիր N 57, 10.11.2010թ.)
 14. "Վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին" կոնվենցիամ վավերացնելու մասին" ՀՀ Ազգային ժողովի 27.11.2010թ. ԱԺՈ-246-Ն որոշում (պաշտոնական տեղեկագիր N 57, 10.11.2010թ.)