ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱՅԱՆԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ԳԱՅԱՆԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Համակարգում է․

ա. ջրային ռեսուրսների կառավաման վարչություն,
բ. ջրային քաղաքականության վարչություն,
գ. հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչություն,
դ. վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչություն,
ե․ կենսառեսուրսների կառավարման վարչություն,
զ․ թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչություն
է. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։
 

Հեռ.՝ (+374 11) 818 518
Էլ. հասցե՝ deputymin518@env.am