ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ

SEIS-ի սկզբունքները և գործելակերպը Ծրագրի համակարգողները

 

Ծրագրեր /SEIS

 

Աշխատանքային հանդիպումներ, սեմինարներ

 

Հաշվետվություններ/ Զեկույցներ

 

Տեղեկատվություն/ Մեթոդաբանություն/ Բազաներ

 

Առաջարկություններ/ Դիտողություններ/ Հաճախ տրվող հարցեր

 

«Եվրոպական հարևանության գործիք – Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք /ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ

ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿ մի կողմից` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության և մյուս կողմից` Հայաստանի Հանրապետության Վիճակագրական Կոմիտեի և Շրջակա Միջավայրի Եվրոպական գործակալության (ՇՄԵԳ)  միջև:

2010թ. նոյեմբերին մեկնարկեց գործիքի ներքո «Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագիրը` աջակցելու ԵՀՔՄ երկրներին բարելավելու և առավել լավ կառավարելու շրջակա միջավայրի մոնիտորինգը, տվյալների հավաքագրումը և հաշվետվությունների ներկայացումը, ինչպես նաև աստիճանաբար ընդլայնելու ՇՄՏՄՀ սկզբունքների կիրառումը: 

2011-2014թթ. Հայաստանը, նշանակված ազգային համակարգողների միջոցով, մասնակցել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ ԵԽ «Եվրոպական Հարևանության և Համագործակցության Գործիք–Բնապահպանական տեղեկատվական միասնական համակարգ» (ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ I Ալք / ENPI-SEIS I East) 4 ամյա ծրագրի աշխատանքներին: ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ/ ENPI-SEIS ծրագրի նպատակը շահառու երկրներին օժանդակություն ցուցաբերելն էր՝ ԲՏՄՀ/SEIS սկզբունքներին համապատասխան շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ իրենց ազգային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման կամ ընդլայնման հարցում: