ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

 • Օզոնաքայքայիչ, վտանգավոր նյութեր և թափոններ պարունակող ապրանքների ներմուծումը կարգավորող իրավական դաշտին վերաբերող հարցեր

  Նման բնույթի հարցերով դիմել ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչություն` +374 11 818 531 հեռախոսահամարով:

 • Ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտին կից ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկը

  Ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտին կից ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության կայքում:
  Հարցերի դեպքում դիմել ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության  Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն վարչություն` +374 11 818 541 հեռախոսահամարով:

 • Մթնոլորտային օդի աղտոտվածություն

  Մթնոլորտային օդի աղտոտվածություն մասին տեղեկատվությունը տեղադրվում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքի «Արտանետումներ» և «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ» բաժիններում, ինչպես նաև նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի meteomonitoring.am կայքի համապատասխան էջերում:

 • Ահազանգեր համայնքներում հատվող ծառերի վերաբերյալ

  Համայնքների ենթակայության տակ գտնվող տարածքներում ծառերի հատման թույլտվություն տալիս է համայնքի ղեկավար մարմինը: Եթե թույլտվությունը առկա չէ, ապա խնդրում ենք ահազանգել ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության թեժ գծին` +374 11 818 559:

 • ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունում թափուր աշխատանքային տեղերի վերաբերյալ

  Թափուր աշխատանքային տեղերի ցանկը տեղադրված է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում հետևյալ հղումներով`

  ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
   

 • Ի՞նչ է էկոլոգիական տեղեկատվությունը

  Համաձայն ‹‹Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումնեի ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին›› կոնվենցիայի (Օրհուսի կոնվենցիա)՚ ‹‹Էկոլոգիական տեղեկատվությունը›› նշանակում է ցանկացած տեղեկատվություն` գրավոր, տեսաձայնային, էլեկտրոնային կամ այլ նյութական ձևով, հետևյալի մասին.
  ա/ շրջակա միջավայրի բաղադրիչների դրության մասին, որպիսիք են օդը և մթնոլորտը, ջուրը, բնահողը, հողը, լանդշաֆտը և բնական օբյեկտները, կենսաբանական բազմազանությունը և նրա բաղադրիչները, ներառյալ գենետիկորեն փոփոխված օրգանիզմները, և փոխազդեցությունը այս բաղադրիչների միջև,
  բ/ այն գործոնների մասին, որպիսիք են նյութերը, էներգիան, աղմուկը և ճառագայթումը, ինչպես նաև այն գործունեությունը կամ միջոցները, ներառյալ` վարչական միջոցները, շրջակա միջավայրի ոլորտի համաձայնագրերը, քաղաքականությունը, օրենսդրությունը, պլանները և ծրագրերը, որոնք ազդում են կամ ունակ են ազդել շրջակա միջավայրի տարրերի վրա, որոնք բերված են վերը` ա/ ենթակետում, և ծախսերի ու արդյունքների վերլուծությունը և այլ տնտեսական վերլուծություններ ու ենթադրություններ, որոնք օգտագործվել են շրջակա միջավայրի հետ կապված հարցերով որոշումների ընդունման ընթացքում,
  գ/ մարդկանց առողջության և անվտանգության, մարդկանց կյանքի պայմանների, մշակույթի օբյեկտների և շենքերի ու շինությունների մասին` այնքանով, որքանով դրանց վրա ազդում է կամ կարող է ազդել շրջակա միջավայրի տարրերի վիճակը, կամ այս բաղադրիչներով միջնորդավորված ազդակները, գործունեությունը կամ միջոցները, որոնք հիշատակված են վերը` բ/ ենթակետում:

 • Արդյո՞ք Շրջակա միջավայրի նախարարությունը պատասխանատու է թափառող կենդանիների վնասազերծման համար։

  Շրջակա միջավայրի նախարարությունը (այդ թվում՝ նախարարության ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ները)  թափառող կենդանիների վնասազերծման որևէ գործառույթ չի իրականացնում։Երևանում թափառող կենդանիների վնասազերծման պատասխանատու կառույցը «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ն է (թեժ գիծ՝ +374 11 514 539)։
  Մարզերում թափառող կենդանիներին վերաբերող հարցերով հարկ է դիմել տեղական ինքնակառավարման համապատասպան մարմին։

 • Ո՞ր լիցենզիայի կամ թույլտվության համար դիմել շրջակա միջավայրի նախարարություն

  Լիցենզիաներ՝
  - ԵԱՏՄ շրջանակներում երրորդ երկրների հետ առևտրի դեպքում սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ներմուծման և արտահանման դեպքում,
  - Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության դեպքում,
  - Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ԵԱՏՄ տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ տարածքից արտահանման դեպքում,
  -Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների ԵԱՏՄ տարածք  ներմուծման և ԵԱՏՄ տարածքից արտահանման  դեպքում,
  - Վայրի կենդանիների և առանձին վայրի բույսերի ԵԱՏՄ տարածքով տեղափոխման և ԵԱՏՄ տարածքից արտահանման դեպքում,
  -Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կարմիր գրքում ընդգրկված հազվագյուտ և անհետացող վայրի կենդանիների և բույսերի տեսակների ու դրանց մասերի և (կամ) ածանցյալների ԵԱՏՄ տարածքից արտահանման  դեպքում
  Թույլտվություններ՝
  - Ջրօգտագործման դեպքում,
  - «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով (ՍԻԹԵՍ) կարգավորման ենթակա վայրի կենդանիները և բույսերը, դրանց մասերն ու ածանցյալները Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու դեպքում,
  -Բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու դեպքում
  -Հայաստանի Հանրապետության տարածքից վայրի կենդանիներ և կենդանաբանական հավաքածուներ ու առանձին նմուշներ  արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու դեպքում,
  -Անազատ պայմաններում բուծված թառափազգիների տեսակների նմուշների արտահանման դեպքում:
  Նախարարության կողմից լիցենզիաների և թույլտվությունների տրամադրման, պայմանագրերի կնքման ընթացակարգերը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և այլ մանրամասները հասանելի են շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում հետևյալ հղմամբ՝ http://env.am/e-management/licenses-and-permits։