ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

04․01․2024թ․ N 23-Ն Կառավարության  որոշում  «Մթնոլորտային օդն աղտոտող (վնասակար) նյութերի արտանետումների պետական հաշվառման և հաշվառման վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփման, վերլուծման և արխիվացման կարգը հաստատելու մասին» 

04․01․2024թ․ N 32-Ն Կառավարության որոշում (ուժի մեջ է մտնում մարտի 4-ից) «Մթնոլորտային օդն աղտոտող (վնասակար) նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագծերի մշակման և սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագիծ ներկայացրած իրավաբանական անձանց և ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց արտանետման թույլտվությունների տրամադրման կամ մերժման կամ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին կարգը հաստատելու մասին»

Խնդրում ենք վնասակար նյութերի մթնոլորտ սահմանային թույլատրելի արտանետումների(ՍԹԱ) նորմատիվների նախագծերն այսուհետ ուղարկել minenv@env.am հասցեին:
Խնդրում ենք հատուկ ուշադրություն դարձնել  ՍԹԱ նախագծերում շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը հաշվելիս Շգ գործակցին (աղտոտող աղբյուրի շրջապատի բնութագիրն արտահայտող գործակից)՝ ընտրելով այն համապատասխան փաստացի իրավիճակին։
Անշարժ աղբյուրներից  վնասկար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի համակարգչային ծրագրերը սահմանելու մասին/ Հրաման 64Լ  18.02.2020թ. 
 ՍԹԱ նորմատիվների նախագծերի արխիվ
2024 թվական
2023 թվական
2022 թվական
2021 թվական
2020 թվական