ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
06.06.2013
Ս.թ հունիսի 13-ին տեղի կունենան Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի նախագծի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

Ս.թ հունիսի 13-ին ժամը12.00-ին ՀՀ Կոտայքի մարզիՆորԳեղիիգյուղապետարանում տեղիկունենան<<Էսէնդ>> ՍՊԸկողմիցներկայացված Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի նախագծիվերաբերյալհասարակականլսումներ:

Նախագծայինփաստաթղթերինկարելիէծանոթանալ«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս29 հասցեում, ՆորԳեղիիգյուղապետարանում  հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 099-90-90-09: