ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
10.04.2024
ՇՄՆ «Սևան» ազգային պարկի հանրային №1, №3, №7, №10, №11, №12 լողափերի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման նպատակով տրամադրման

 
 

Ծած
կա
գիրը
Լողա
փի անվա
նումը
Հողամասի նպատակային նշանակությունը Հողամասի գործառնական նշանակությունը Չափը/
հա/
Նախավճարի չափը /ՀՀ դրամ/ Տարեկան վճարի մեկնարկային
գին /ՀՀ դրամ/
Լողափի
գտնվելու
վայրը
Տեխնիկական բնութագիր Լողափի տրամադրման ժամկետը
ԼՈՏ 1 1
և 
3
Բնության
հատուկ
պահպանվող տարածքների հող
Հանրային լողափի
կահավորում,
բարեկարգում
և
սպասարկում
1.39
և
5․0
159750/հարյուր հիսունինը հազար յոթ հարյուր հիսուն/ 3195000/երեք միլոն
հարյուր իննսունհինգ հազար/
Սևան քաղաքին
հարակից ափամերձ
հատված, 
(0.94605
հա գտնվում է
1905․0 մ
բացարձակ
նիշից բարձր) 
Հեռավորությունը Երևանից 60 կմ, երթևեկության տևողությունը 1ժ:
Առավելությունները՝ գործում են 2012 թվականից, մեծ պահանջարկ ունեն հանգստացողների շրջանում, բարեկագված և մասնակիորեն կավավորված են, ավազային ափով լողափեր են, ջրի խորությունը աստիճանական, 
Ծանոթություն․ Ապահովված են ինժեներական ենթակառուցվածքներով
12տարի
ԼՈՏ 2 7 Բնության
հատուկ
պահպանվող տարածքների հող
Հանրային լողափի
կահավորում,
բարեկարգում
և
սպասարկում
0.78 4 680 /չորս հազար վեց հարյուր ութսուն/ 93 600 /իննսուներեք հազար վեց հարյուր/ Գավառ
համայնքի, Նորատուս բնակավայրի
հարակից
Սևան-Գավառ-Մարտունի
վտոմայրուղուց
մինչև
լիճ ընկած
ափամերձ հատված
(ամբողջությամբ
գտնվում է
1905.0 մ
բացարձակ
նիշից ցածր):
Հեռավորությունը Երևանից 110 կմ, երթևեկության տևողությունը 1ժ 40ր:
Առավելությունները՝ ծառապատ տարածք է, տարածքի համաչափ զարգացման հնարավորություն է ընձեռում, տեղական բնակչությանը հանգստի գոտով ապահովում, ավազային ափով լողափ է, ջրի խորությունը աստիճանական, տուրիստական ենթակառուցվածքների զարգացում։
Ծանոթություն․ Տեղում ինժեներական ենթակառուցվածքներ առկա չեն, դրանք գտնվում են 100-1000մ հեռավորության վրա, կոյուղագծեր գոյություն չունեն։
12տարի, պայմանագրի կնքման օրվանից 2 տարի հաղթողը ազատվում է վճարը վճարելու պարտավորությունից:
ԼՈՏ 3 10 Բնության
հատուկ
պահպանվող տարածքների հող
Հանրային լողափի
կահավորում,
բարեկարգում
և
սպասարկում
1 6 000/վեց հազար/ 120 000 /հարյուր քսան հազար/ Շողակաթ համայնքի
Շողակաթ
բնակավայրի
հարակից
տարածքում
(հողամասն ամբողջությամբ
գտնվում է
1905.0 մ
բացարձակ
նիշից ցածր):
Հեռավորությունը Երևանից 105 կմ, երթևեկության տևողությունը 1ժ 40ր
Առավելությունները՝ Գրավիչ լողափ է, կլիման բարենպաստ՝ արևկող և տաք, առանց քամիների, լողափը ավազային է և գեղեցիկ տեսարան ունի դեպի Թերակղզի:
Ծանոթություն․ Հարևանությամբ գտնվում է Արտանիշի արգելոցը, ինչը կարող է ապահովել հանգստացողների լրացուցիչ հոսք: Գտնվում է Ծովագյուղ-Վարդենիս Մ-14 միջպետական ավտոճանապարհից 900 մ գրունտային ճանապարհով հեռավորության վրա։ Տեղում ինժեներական ենթակառուցվածքներ առկա չեն, գտնվում են 100-1000 մ հեռավորության վրա, կոյուղագծեր գոյություն չունեն։
12տարի
ԼՈՏ 4 11 Բնության
հատուկ
պահպանվող տարածքների հող
Հանրային լողափի
կահավորում,
բարեկարգում
և
սպասարկում
1.0 6 000/վեց հազար/ 120 000 /հարյուր
քսան հազար/
Գավառ
համայնք, Գավառ
քաղաքին
հարակից
տարածքում
(որից` 35.52%-ը
գտնվում է
1905.0 մ
բացարձակ
նիշից բարձր):
Հեռավորությունը Երևանից 112 կմ, երթևեկության տևողությունը 1ժ 45ր:
Առավելությունները՝ տարածքի համաչափ զարգացման հնարավորություն է ընձեռում, տեղական բնակչությանը հանգստի գոտով ապահովում, տուրիստական ենթակառուցվածքների զարգացում, լողափը ավազային ափով է։
Ծանոթություն, Տեղում ինժեներական ենթակառուցվածքներ առկա չեն, գտնվում են 100-1000 մ հեռավորության վրա, կոյուղագծեր գոյություն չունեն։
12տարի, պայմանագրի կնքման օրվանից 2 տարի հաղթողը ազատվում է վճարը վճարելու պարտավորությունից
ԼՈՏ 5 12 Բնության
հատուկ
պահպանվող տարածքների հող
Հանրային լողափի
կահավորում,
բարեկարգում
և
սպասարկում
1.2 9 000 /ինը հազար/ 180 000 /հարյուր ուսուն հազար/ ՀՀ դրամ
քսան հազար/
Մարտունի համայնքի
Մարտունի
քաղաքին
հարակից
տարածքում
(հողամասն ամբողջությամբ
գտնվում է
1905.0 մ
ացարձակ
նիշից ցածր):
Հեռավորությունը Երևանից 125 կմ, երթևեկության տևողությունը 2ժամ:
Առավելությունները՝ Գրավիչ լողափ է, կլիման բարենպաստ՝ արևկող և տաք, առանց քամիների, լողափը ավազային է և գեղեցիկ, գտնվում է Մարտունի քաղաքի հաևանությամբ և Մարտունու տարածաշրջանում, այլ հանգստի գոտիները գրեթե չկան, Հանգստի կազմակերպման համար բարենպաստ է, կարող է հետաքրքրություն ներկայացնել Վայքի և Սյունիքի մարզերի ազգաբնակչության համար։
Ծանոթություն, Գտնվում է Սևան-Մարտունի-Գետափ Մ-10 միջպետական ավտոճանապարհից 1400 մ ճանապարհով հեռավորության վրա։ Տեղում ինժեներական ենթակառուցվածքներ առկա չեն, գտնվում են 100-1000 մ հեռավորության վրա, կոյուղագծեր գոյություն չունեն։
12տարի, պայմանագրի կնքման օրվանից 2 տարի հաղթողը ազատվում է վճարը վճարելու պարտավորությունից

 

Համաձայն ՊՈԱԿ-ի խորհրդի կողմից 12.09.2023թ-ին հաստատված «Հանրային լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տրամադրման» կարգի
1. մրցութային փաթեթներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝
ա.  լողափի համար առաջարկվող վարձավճարի չափը
 բ. նախատեսվող ներդրումների չափը՝ կցելով ֆինանսական երաշխիքները,
գ. Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները,
դ. նախատեսվող գործունեության կայունությունը (շարունակականությունը),
դ. օբյեկտի կարճ ժամանակում շահագործման հնարավորությունը (իրատեսական ժամկետը),
ե. սոցիալ-տնտեսական բաղադրիչ (ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը. ազդեցությունը տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա),
զ. ռիսկերի գնահատումը և դրանց հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումների առկայությունը։

2. Լողափերի կահավորմանը, սպասարկմանը և բարեկարգմանը ներկայացվող պարտադիր պայմաններն են.
ա.Հանգստացողների ազատ մուտքի, խաղահրապարակի,հանդերձարանների, շվաքարանների և  ցնցուղարանների անվճար ապահովումը, Հաշմանդամություն ունեցող կամ սակավաշարժուն անձանց համար առնվազն 1 հատուկ լողափի համար նախատեսված ռեզինե անվասայլակի ապահովումը,որը հնարավորություն կտա շարժվել ինչպես ավազի, այնպես էլ ջրի վրա:.
 բ. Կարգով սահմանված լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տեխնիկական բնութագրի ապահովումը.
գ. Կարգով սահմանված հանրային լողափերի սպասարկմանը ներկայացվող պարտադիր պահանջների պահպանումը.
դ.Հանրային լողափերը հաշմանդամություն ունեցող անձանց և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի պահանջներին համաձայն Կարգի համապատասխանեցնելը.
ե. ըստ անհրաժեշտության, սահմանված կարգով ջրօգտագործման թույլտվության ստացումը,
զ. տարածքի խմելու և կենցաղային ջրով ապահովումը,
է. կեղտաջրերի լոկալ մաքրման կայանների տեղադրումը,
ը. սանհանգույցների  և ավտոկայանատեղիի առկայությունը,
թ. տարածքի սանիտարահիգենիկ պայմանների ապահովումը,
ժ. ըստ անհրաժեշտության, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով սահմանված կարգով փորձաքննական դրական եզրակացության ստացումը,
ի. Լողափի  շահագործումը բացառել առանց փրկարարական և բուժuպաuարկման ծառայությունների մատուցման,
լ. լողափը կառուցապատել ոչ հիմնական կառույցներով, հիմնականում մետաղական կամ փայտյա կոնստրուկցիաներով՝ համաձայն ներկայացված ներդրումային ծրագրի:
3. մրցութային փաթեթներին ներկայացվող պայմաններն են։ 
ա.  հայտ (համաձայն ձև 3-ի),
բ. անձնագրի (ֆիզիկական անձի դեպքում) կամ պետական գրանցման վկայականի (իրավաբանական անձի դեպքում) պատճենը
գ. մրցույթային փաթեթը (ներդրումային ծրագիր-նախագիծ)՝ փակ ծրարով։
Մասնակիցները մրցույթային փաթեթները պետք է ներկայացնեն սոսնձված և ստորագրված փակ ծրարով:
Ծրարի վրա նշելով հետևյալ գրառումները.
1) հրապարակային ծանուցման մեջ նշված հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն),
2) «չբացել մինչև  մրցույթի անցկացման օրը» բառերը:
Մրցույթը կկայանա 2024թ-ի  «մայիսի» 10-ին ժամը «14:30 »-ին, ք. Երևան, Կառավարական համար 3 մասնաշենք, 5-րդ հարկ, հեռ:+374 0261 2 40 44:

Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը 2024թ մայիսի 6-ի ժամը 14:30-ն է, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեով ։
Մրցույթի մասնակիցները մրցույթին մասնակցելու համար պետք է մրցույթի անցկացման օրը ՊՈԱԿ-ի 900018002890 հաշվեհամարին մուծեն  նախավճար:
Մրցույթում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի ներկայացրած ծրագիրը հավանության կարժանանա և կառաջարկի առավելագույն գումար: 
Հողամասերը սերվիտուտով ծանրաբեռնված չեն:

Մրցույթի կարգի մասին ամբողջական տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝
ԴԻՄՈՒՄ Մասնակցության հայտի
Կարգ հանրային լողափի, բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տրամադրման
Փոփոխություն  հանրային լողափի, բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տրամադրման կարգում N3.1 որոշմամբ
Փոփոխություն  հանրային լողափի, բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տրամադրման կարգում N7.1 որոշմամբ
Հանրային լողափի, բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տրամադրման պայմանագիր
«Սևան» ազգային պարկի տարածքում վարձակալության տրամադրման նպատակով նոր ստեղծված, ինչպես նաև մրցույթային կարգով դեռևս վարձակալության չհանձնված հանրային լողափերի տեղաբաշխումը
«Սևան» ազգային պարկի տարածքում տեղաբաշված հանրային լողափեր
«Սևան» ազգային պարկի տարածքում տեղաբաշված հանրային լողափեր