ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ

ՀՀ կառավարության 2011թ. նոյեմբերի 10-ի N 1594-Ն՝ որոշման միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող՝
ՀՀ պարտավորությունների կատարման միջոցառումների իրականացման ընթացքի մասին՝ 2016թ. առաջին կիսամյակի կտրվածքով հաշվետվություն

--------------------------------------------------------
ՀՀ բնապահպանության ոլորտի երկկողմանի Համաձայնագրեր

Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ԾԻԳ
Գլոբալ էկոլոգիական խնամառու դրամաշնորհային հիմնադրամի համաձայնագիր
Զարգացման վարկային համաձայնագիր
--------------------------------------------------------

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՆ (ներբեռնել)

NN

Անվանում, ընդունմանվայր  և տարեթիվ

Պայմանագիրը ուժի մեջ է

Հայաստանի Հանրապետության կարգավիճակը

 

ԳԼՈԲԱԼ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ

Ստորագրվել է

Վավերացվել է
ՀՀ-ի կողմից

Ուժի մեջ է

1.

«Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար1971թ.)

21.12.1975թ.

 

1993թ.

ՀՀ-ն միացել է որպես իրավահաջորդ

1993թ.

2.

«Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության մասին» կոնվենցիա (Փարիզ,1972թ.)

 

 

1993 թ.
ՀՀ-ն միացել է որպես իրավահաջորդ

1993թ.

3.

ՄԱԿ-ի«Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո,1992թ. )

29.12.1993թ.

1992թ.

31.03.1993թ.

14.05.1993թ.

Կարտագենյան արձանագրություն (Մոնրեալ, 2001թ.)

 

 

16.03.2004 թ.

29.07.2004թ.

4.

ՄԱԿ-ի«Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա  (Նյու Յորք,1992թ.)

21.03.1994թ.

13.06.1992թ.

14.05.1993թ.

21.03.1994թ.

Կիոտոյի արձանագրություն(Կիոտո, 1997թ.)

 

16.02.2005թ.

 

26.12.2002թ.

16.02.2005թ.

Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի ուղղում (Դոհա)

 

 

31.03.2007թ.

 

Փարիզյան համաձայնագիր (Փարիզ, 2016թ.)

 

4.11.2016թ. 

20.09.2016թ.

23.03. 2017թ.

22.04.2017թ.

5.

ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիա  (Փարիզ, 1994թ.)

20.09.1997թ.

1994թ.

23.06.1997թ.

30.09.1997թ.

6.

«Օզոնային շերտի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Վիեննա, 1985թ.)

22.09.1988թ.

 

28.04.1999թ.

01.10.1999թ.

 

«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» արձանագրություն  (Մոնրեալ 1987թ.)

01.01.1989թ.

 

28.04.1999թ.

01.10.1999թ.

Մոնրեալի արձանագրության Լոնդոնյան ուղղում

 

 

22.10.2003թ.

26.11.2003թ.

Մոնրեալի արձանագրությանԿոպենհագենի ուղղում

 

 

22.10.2003թ.

26.11.2003թ.

Մոնրեալի արձանագրության Պեկինյան ուղղում

 

 

29.09.2008թ.

18.03.2009թ.

Մոնրեալի արձանագրության Մոնրեալի ուղղում

 

 

29.09.2008թ.

18.03.2009թ.

7.

ՄԱԿ-ի«Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» կոնվենցիա (Բազել, 1989թ.)

05.05.1992թ.

 

26.03.1999թ.

01.10.1999թ.

8.

«Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի կիրառման մասին» կոնվենցիա (Ռոտերդամ, 1998թ.)

 

1998թ.

22.10.2003թ.

26.11.2003թ.

9. 

«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 2001թ.)

17.05.2004թ.

2001թ.

22.10.2003թ.

17.05.2004թ.

10. 

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի  տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա(CITES)  (Վաշինգտոն 1979թ.)

01.07.1975թ.

 

10.04.2008թ.

21.01.2009թ.

11.  

«Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին»կոնվենցիա  (Բոնն, 1979թ.)

01.11.1983թ.

 

27.10.2010թ.

01.03.2011թ.

12. 

«Սնդիկի մասին»կոնվենցիա  (Մինամատա, 2013թ.)

16.08.2017թ

10.10.2013թ.

13.12.2017թ.

13.03.2018թ.

 

 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ

 

 

 

 

 

13. 

ՄԱԿ-ի   ԵՏՀ «Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտվածության մասին» կոնվենցիա(Ժնև, 1979թ.)

16.03.1983թ.

 

14.05.1996թ.

21.02. 1997թ.

«Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա օդի աղտոտիչների տարածման դիտարկան և գնահատման համատեղ ծրագրի (EMEP) երկարաժամկետ ֆինանսավորման մասին» արձանագրություն

1988թ.

 

20.10.2013թ.

21.04.2014թ.

14. 

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիա  (Էսպո1991թ.)

10.09.1997թ.

 

14.05.1996 թ.

10.09.1997թ.

«Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրություն(Կիև 2003թ.)

11.07.2010թ.

 

25.10.2010թ.

24.04.2011թ.

15. 

ՄԱԿ-իԵՏՀ«Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին» կոնվենցիա  (Հելսինկի, 1992թ.)

2002թ.

 

14.05.1996թ.

21.02.1997թ.

16. 

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության  հասանելիության, որոշումնեի ընդունելու գործընթացին  հասարակայնության մասնակցությանև արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիա (Օրհուս1998թ.)

30.10.2001թ.

1998թ.

14.05.2001թ.

01.08.2001թ.

17. 

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Միջազգայինլ ճերի և անդրսահմանային ջրհոսքների պահպանության և  օգտագործման մասին» կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992թ.)

06.10.1996թ.

 

 

 

«Ջրի և առողջության մասին» արձանագրություն (Լոնդոն, 1999թ.)

 

1999թ.

Վավերացման փուլում է

 

18. 

«Շրջակա միջավայրի փոխակերպման տեխնիկական միջոցների ռազմական կամ այլ կարգի թշնամական օգտագործումը արգելելու մասին» կոնվենցիա  (Ժնև, 1976թ.)

05.10.1978թ.

 

04.12.2001թ.

15.05.2002թ.

19.

Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա  (Ֆլորենցիա, 2000թ.)                                     

01.03.2004թ.

2003թ.

23.03.2004թ.

01.07.2004թ.

20.

«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բեռն 1979թ.)

01.01.1982թ.

2006թ.

26.02.2008թ.

01.08.2008թ.

Վավերացված կոնվենցիաներ

ՏԵՔՍՏԵՐ
Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության միջոցների ռազմական կամ ցանկացած այլ թշնամական օգտագործման արգելման մասին
ՎԻԵՆՆԱՅԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ Օզոնային շերտի պահպանության մասին
ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին
ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԵՆԹԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լանդշաֆտի Եվրոպական կոնվենցիա Ֆլորենցիա, 20.10.2000
ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին
Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին
Մշակութային և բնության համաշխարհային ժառան•ության պաշտպանության մասին
Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին
Միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակային Կոնվենցիա կլիմայի փոփոխության մասին
Կենսաբանական բազմազանության մասին
Մեծ տարածությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին
Շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկության, որոշումներ ընդունելուն հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին
ԿՈՂՄԵՐԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆԸ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒՄ
ԿՈՂՄԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆԸ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒՄ
Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի մասին
ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵԿԻՆՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՀԵՏԱՑՄԱՆ ԵԶՐԻՆ ԳՏՆՎՈՂ ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՎԱՅՐԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին
ԿԻՈՏՈՅԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային Կոնվենցիային կից
ԿԻՈՏՈՅԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑՒԱՅԻ
"ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ"ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆՐԵԱԼՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

--------------------------------------------------------


ՀՀ կողմից վավերացված և ուժի մեջ մտած բնապահպանական միջազգային կոնվենցիաների իրականացման ուղղությամբ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացված միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ` 2016թ. առաջին կիսամյակի կտրվածքով հաշվետվություն

--------------------------------------------------------

Տեղեկատվություն

ՀՀ կողմից վավերացված և ուժի մեջ մտած բնապահպանական կոնվենցիաների իրականացման ուղղությամբ ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացված միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ

2013 - I կիսամյակ
2012 - II կիսամյակ
2012 - I կիսամյակ
2011 - II կիսամյակ
2011 - I կիսամյակ
2010 - II կիսամյակ
2010 - I կիսամյակ
2009

--------------------------------------------------------

Միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաների և դրանց արձանագրությունների իրականացման հարցերով ազգային համակարգողների ցանկ կոնվենցիա
‹‹Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական և բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին›› կոնվենցիա
Գլոբալ և տարածաշրջանային բնապահպանական կոնվենցիաներին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին
առ 03.2009թ. 

Բնապահպանական ոլորտի երկկողմանի համաձայնագրեր
Տեղեկանք

<
>