ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

01.01.2021թ.-12.04.2021թ.
1.    «Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններ արտահանման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ծագում ունեցող ժամանակավոր արգելված ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության 04.03.2021թ. N 281-Ն որոշում
2.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 04.02.2021թ. N 115-Ն որոշում
3.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1165-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 04.02.2021թ․ N121-Ա որոշում 
4.    «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված համայնքների և (կամ) բնակավայրերի ցանկի կազմման և ըստ համայնքների և (կամ) բնակավայրերի մասհանումների բաշխման չափի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 01.04.2021թ․ N 447-Ն որոշում 
5.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 291-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 01.04.2021թ․ N 448-Ն որոշում 
6.    «Նոր կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտերի մերժում նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կամ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրեր հանդիսացող կամ դերիվացիոն խողովակներով 40 տոկոս և ավելի ծանրաբեռնված գետերի ցանկը սահմանելու մասին» Կառավարության 08․04․2021թ․ N488-Ն որոշում 
7.    «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտուր իրականացնելիս վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման եզրակացության (թույլատրագրի) տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 489-Ն որոշում 
8.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 4-ի N 397-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 481-Ն որոշում 
9.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1125-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 484-Ն որոշում 
10.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 17-ի N 591-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 478-Ն որոշում 
11.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1565-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 477-Ն որոշում 
12.    «Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման նպատակով հորատում իրականացնող հաստոցների տեղադիրքն առցանց հետեվելու տեխնիկական սարքավորումների տեղադրման, կնքման և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 525-Ն որոշում 
13.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1578-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 530-Ն որոշում


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021թ. փետրվարի 25-ի «Կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին» թիվ 252-Լ որոշումը 


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 264-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և  լրացումներ կատարելու մասին  ՀՀ կառավարության N177-Ա որոշում 11.02.2021թ.


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և  լրացումներ կատարելու մասին  ՀՀ կառավարության N1420-Ն որոշում 27.08.2020թ.


<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի  շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության N 798-Ն որոշում, 21.05.2020թ.


<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության N 62-Ն որոշում, ընդունված է 23.01.2020


"ՀՀ անտառամերձ բնակավայրերում բնակվող ընտանիքների կողմից ոչ արտադրական (ոչ արդյունագործական) նպատակներով օգտագործվող թափուկ վառելափայտի մթերման համար բնօգտագործման վճարի գծով արտոնություն սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 27.10.2011թ. N 1535-Ն որոշում (համատեղ հրամաններ` հրաման1, հրաման 2 )


 


Արխիվ 2019-2020

Արխիվ 2017-2018

Արխիվ 2015-2016

<
>