Արգելավայրեր

 Հայաստանում ներկայումս գործում են 26 արգելավայրեր, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 102 212.93 հա կամ հանրապետության տարածքի 3.44 %-ը:


ՀՀ բնապահպանության նախարարության ենթակայության պետական արգելավայրերի կառավարման պլանների առկայության մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 


N/N

Անվանում

Ստեղծման տարեթիվ

Կառավարման պլան/սահմանների նկարագրություն/կանո-նադրություն

Տարածք

(հա)

Գերատեսչական ենթակա­յու­թյուն

Հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետ. գրանցում

1.

Արջատխլենու

1958թ.

 

ÐêêÐ êê  13.09.1958Ã. N 341 áñáßáõÙ

40

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

 

Չունի

2.

Արջատխլենու

1971թ.

 

ÐêêÐ êê 19.04.1971Ã. N 212 Ññ³Ñ³Ý·

 

5908

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

3.

Գանձաքարի (Վերին Աղդանի)

1971թ.

 

 

ÐêêÐ êê 19.04.1971Ã. N 212 Ññ³Ñ³Ý·

 

6813

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

4.

Ախնաբատի կենի

1959 թ.

ÐêêÐ êê 29.01.1959Ã. N 20 áñáßáõÙ

25

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

5.

Հերհերի նոսրանտառային

1958 թ.

 

 

ÐêêÐ êê  13.09.1958Ã. N 341 áñáßáõÙ

6139

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

6.

Ջերմուկի

1958 թ.

ÐêêÐ êê  13.09.1958Ã. N 341 áñáßáõÙ

3865

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

7.

Եղեգիսի

1971 թ.

ÐêêÐ êê 16.11.1971Ã. N 375 áñáßáõÙ

4200

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

8.

Ջերմուկի ջրաբանական

2009 թ.

2009 թ.  1 ՀՍՍՀ ՍՍ 23.03.1981թ. N 148 որոշում

 

2  ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. N 1063-Ն որոշում` արգելավայր ստեղծելու ու  կանոնադրությունը հաստատելու մասին:

 

3 ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ. N1430-Ն որոշմամբ հաստատվել է սահմանների նկարագիրը,  հատակագիծը և տարածքի չափը:

17371.76

Շրջակա միջավայրինախարարություն

1) 12.12.2011թ.

N2790178

6411.26հա

2) 12.12.2011թ.

N2790179

605.4հա

3) 12.12.2011թ.

N2790180

3905.0հա

4) 12.12.2011թ.

N2790181

6449.0հա

9.

Կովկասի մրտավարդենի

 

1959 թ.

 

ÐêêÐ êê 29.01.1959Ã. N 20 áñáßáõÙ

1000

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

10.

 

Մարգահովտի

1971 թ.

ÐêêÐ êê 19.04.1971Ã. N 212 Ññ³Ñ³Ý·

 

3368

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

11.

Գորիսի

 

1972

ÐêêÐ êê 16.11.1972Ã. N 775  Ññ³Ñ³Ý·

 

1850

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

12.

Բոխաքարի

1989թ.

 

ÐêêÐ êê 10.08.1989Ã. N 400 áñáßáõÙ

2728

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

13.

Սև լիճ

1987 թ.

 

1 ՀՍՍՀ ՍՍ 17.10.1987թ. N 717   որոշմամբ ստեղծված արգելոցի հիմքի վրա ՀՀ կառավարության 12.10.2001թ. N976 որոշմամբ կարգավիճակը փոխվել է:

2 ՀՀ կառավարության 29.05.2002թ. N631 որոշմամբ հաստատվել է կանոնադրությունը:

240

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

14.

Սևանի Արեգունու գիհու նոսրանտառային

1958 թ.

 

 

ÐêêÐ êê  13.09.1958Ã. N 341 áñáßáõÙ,

3312

 

 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

15

Գետիկի

1971 թ.

 

 

ÐêêÐ êê 19.04.1971Ã. N 212 Ññ³Ñ³Ý·

 

5728

 

 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

16.

Բանքսի սոճու

 

1959 թ.

ÐêêÐ êê 29.01.1959Ã. N 20 áñáßáõÙ,

4

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

17.

Սոսու պուրակ

1958 թ.

1 ÐêêÐ êê  13.09.1958Ã. N 341 áñáßáõÙ
2 ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 15.07.04Ã. N1044-Ü áñáßٳٵ ѳëï³ïí»É ¿ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ:
3 ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 07.09.2006Ã. N1401-Ü áñáßٳٵ ѳëï³ïí»É ¿ ï³ñ³ÍùÇ ã³÷Á:

64,2

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

 

18.

Արզաքանի և Մեղրաձորի

1971 թ.

 

ÐêêÐ êê 19.04.1971Ã. N 212 Ññ³Ñ³Ý·

13 532

 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Չունի

19.

Հանքավանի ջրաբանական

 

 

 

 

 

 

 

2009թ.

 

 

 

 

 

1 ÐêêÐ êê 23.03.1981Ã. N 148 áñáßáõÙ
ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 17.09.2009Ã. N 1063-Ü áñáßում` արգելավայր ստեղծելու ու

>