ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ


 22.07.2019թ.  «ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի պատրաստում» ծրագրի շրջանակներում մշակված ջերմոցային գազերի մարդածին արտանետումների 2015թ. և 2016թ. համար ազգային կադաստրի հաշվետվության նախագծի լրամշակված տարբերակը և նախագ]ի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների, դրանց ընդունման կամ չընդունման վերաբերյալ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 


04.07.2017թ.   ՀՀ բնապահպանության նախարար Ա. Մինասյանը հանձնաժողովների համատեղ նիստում հանդես է եկել զեկույցով:


 ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐՄԱԿ-ի "ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" շրջանակային կոնվենցիա

ՄԱԿ-ի «ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի Հանրապետության «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություններ/ներդրում»(Հավելված ՀՀ կառավարության 2015 թ. սեպտեմբերի 10-ի նիստի N 41 արձանագրային որոշման )

   2018թ. ՄԱԿ-ի «ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի Հանրապետության «ԵՐԿԱՄՅԱ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԶԵԿՈՒՅՑ»

    2016թ. ՄԱԿ-ի «ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի Հանրապետության «ԵՐԿԱՄՅԱ  ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ  ԱՌԱՋԻՆ  ԶԵԿՈՒՅՑ»

________

________ ՄԱԿ-ի "ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ"  կոնվենցիաՄԱԿ-ի ԵՏՀ "ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ և ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" կոնվենցիա (Օրհուս)"ՌԻՈ+20" ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2012թ.

<
>