ՀՈՂ


ՀՀ հողային ֆոնդի հաշվեկշիռ (ըստ ՀՀ Կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից կազմված ՀՀ հողային հաշվեկշռի  2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ)


Աղտոտվածություն

ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՀՀ բնապահպանության նախարարության կենտրոնի կողմից հողային շերտի աղտոտվածության մակարդակի ուսումնասիրման նպատակով մայիս, սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին հանրապետության տարբեր մարզերից (8 փորձանմուշ Երևանի, 11 փորձանմուշ Սյունիքի և մեկական փորձանմուշներ Շիրակի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արարատի) վերցվել են հողի փորձանմուշներ, որոնցում որոշվել են 32 ցուցանիշի պարունակության արժեքներ:

ՀՈՂԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  (առ սեպտեմբեր 2008թ.)
Երևան քաղաքի հողային շերտում 21 ցուցանիշի պարունակության արժեքները  (մայիս 2008թ.)
 


 Կանաչապատ տարածքներ 

Բարելավման կարիք ունեցող հողերի քանակական բաշխվածությունն ըստ դրանց նպատակային նշանակության պատկանելիության, 2006թ. 

<
>